Dziś (7.02.2020r.) w Białowieży Anna Moskwa - wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej i Andrei Khmel - zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białorusi podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych. Porozumienie ma na celu ochronę i racjonalne użytkowanie wód transgranicznych, polepszenie ich jakości, zachowanie i jeśli to konieczne odbudowę ekosystemów.

„Konkretów w tej współpracy jest i będzie dużo. Przede wszystkim jedną z podstaw jest wymiana informacji. Żeby ta współpraca mogła dobrze przebiegać, my to widzimy w sytuacji i suszy i powodzi i tutaj i na pozostałych rzekach, żeby to były informacje przekazywane w tym samym czasie, ale też w tym samym systemie. Mówiąc o gospodarce wodnej, żebyśmy mówili o tych samych parametrach dotyczących ilości i jakości wody i wtedy jest nam łatwiej po obu stronach zarządzać” - powiedziała Anna Moskwa wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

białowieza2

Współpraca obu państw w zakresie ochrony i użytkowania wód transgranicznych będzie wieloaspektowa. Prowadzone będą m.in. hydrologiczne i hydrogeologiczne obserwacje i badania,  uzgadniany monitoring wód w celu określenia ich jakości i ilości oraz sporządzane bilanse wodnogospodarcze z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych. Szczególną rolę odgrywać będzie ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacja zanieczyszczeń i oddziaływań wpływających na jakość wód; ochrona przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych; przeciwdziałanie zjawisku suszy; wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych; zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.

„Podpisanie tego porozumienia otwiera dla Białorusi drogę do pozyskiwania funduszy z Polski i Unii Europejskiej. Nie będę ukrywać, że jednym z wyzwań stojących przed stroną białoruską jest modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni na Bugu” – dodał zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białoruś Andrei Khmel.

białowieza1

Rząd Polski i Białorusi, zgodnie z warunkami porozumienia, zobowiązał się do dążenia do poprawy i utrzymania jakości wód transgranicznych na wysokim poziomie. Państwa będą także współpracować przy opracowaniu planów zarządzania wodami transgranicznymi, w tym planów gospodarowania wodami na międzynarodowych obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz innych planów. W podpisaniu porozumienia uczestniczył Przemysław Daca - prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

„Musimy współpracować ze stroną białoruską w obrębie całej zlewni. Kanał Augustowski jest bardzo perspektywiczny, w ubiegłym roku mieliśmy pobity rekord jeśli chodzi o uczęszczanie, turystykę wodną i żeglugę śródlądową. Rozmawiamy ze stroną białoruską, teraz będzie mieć już podstawy prawne, jeśli chodzi o przejście graniczne i śluzę Kurzyniec. Kanał Augustowski jest ewidentnie do wykorzystania. To będzie ten obiekt, który nas zdecydowanie połączy” – zaznaczył prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W celu realizacji postanowień porozumienia, powołana została Polsko-Białoruska Komisja do spraw Współpracy na Wodach Transgranicznych.

białowieza3

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.