Dla ułatwienia przygotowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje wniosków o zatwierdzenie taryf, udostępniamy na naszej stronie wersje edytowalne wzorów tabel, które stanowią załączniki do wniosku taryfowego oraz samego wniosku. Wzory te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Publikujemy również instrukcję dotyczącą wypełnienia Tabeli I.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane przesłać do odpowiednich oddziałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf w terminie wynikającym z indywidualnych decyzji wydanych przez Wody Polskie dla przedsiębiorstw wod-kan. w pierwszym cyklu taryfowym. Rozpatrywaniem wniosków taryfowych zajmują się wyspecjalizowane komórki - wydziały taryf - w każdym z 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Na poziomie centralnym, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, prowadzone są postępowania odwoławcze, bowiem Prezes PGW Wody Polskie jest organem II instancji w przedmiotowych sprawach.

Aby pobrać załączniki, kliknij w poniższe linki:

Wniosek taryfowy

Tabele

Instrukcja Tabela I