REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH: RZEKI NAREW NR 5, RZEKI PISA NR 1, RZEKI PISA NR 2, JEZIORA SILEC W ZLEWNI RZEKI OMET NR 3.

 

 1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 działają w ramach gospodarki wędkarsko - rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwany dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku).

 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Narew Nr 5 prowadzona jest na wodach rzeki Narew, na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Biebrza i Pisa.

 3. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Pisa nr 1 prowadzona jest na wodach rzeki Pisa na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 4. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Pisa Nr 2 prowadzona jest na wodach rzeki Pisa na odcinku od ujścia rzeki Wincenta do jej ujścia do rzeki Narew, rzeki Wincenta, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 5. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 prowadzona jest na wodach jeziora Silec (Sileckie) wraz z dopływami oraz z wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka - Srokowo.

 6. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego i okresowego na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, Jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Białymstoku na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń na 2020 rok.

 7. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia rocznego lub okresowego oraz druku przelewu powoduje nieważność tych dokumentów. W przypadku opłaty rocznej, jako okres połowu wpisujemy rok, w przypadku opłaty okresowej jako okres wpisujemy datę lub okres planowanego połowu.

 8. Wysokość opłaty uprawniającej do amatorskiego połowu ryb ustalana jest corocznie.

 9. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003) z następującymi wyjątkami: na rzece Łojewek z dopływami i rzece Skroda z dopływami amatorski połów ryb dozwolony jest tylko przy użyciu przynęt sztucznych.

 10. W obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

 11. Dyrektor RZGW w Białymstoku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska:

 • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);

 • węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);

 • miętus – 10 szt.;

 • okoń – 15 szt.;

 • pstrąg potokowy – 1 szt.;

 • brzana – 1 szt.;

 • jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);

 • lin – 4 szt.

 1. Dyrektor RZGW w Białymstoku dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

 2. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Białymstoku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego i zmniejszenia limitu połowu ryb, a także będzie mógł wprowadzać górne wymiary ochronne.

 3. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Białymstoku może czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

 4. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 5. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

 6. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.

 7. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy, wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z łodzi 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 9. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Białymstoku.

 10. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

 11. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 55), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

 13. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega prawo do dokonywania zmian w zapisie Regulaminu połowów. O treści zmiany regulaminu wędkujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.bialystok.wody.gov.pl.

 14. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb obwodach rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2 i jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

 15. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

 16. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2 i jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Treść Zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie