REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU

 

 1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich rzeki Narew nr 5, rzeki Pisa nr 1, rzeki Pisa nr 2, jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3 działają w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku).
 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie bialystok.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument stwierdzający dokonanie opłaty za połów.
 4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym)
 5. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003) z następującymi wyjątkami: na rzece Łojewek z dopływami i rzece Skroda z dopływami amatorski połów ryb dozwolony jest tylko przy użyciu przynęt sztucznych.
 6. W obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.
 7. Dyrektor RZGW w Białymstoku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska:
 • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
 • węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);
 • miętus – 10 szt.;
 • okoń – 15 szt.;
 • pstrąg potokowy – 1 szt.;
 • brzana – 1 szt.;
 • jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);
 • lin – 4 szt.
 1. Dyrektor RZGW w Białymstoku dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
 2. Zabroniony jest amatorski połów ryb w rezerwacie „Mazury” w obwodzie rybackim jeziora Łaźno w  zlewni rzeki Ełk nr 1.
 3. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Białymstoku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego i zmniejszenia limitu połowu ryb, a także będzie mógł wprowadzać górne wymiary gospodarcze.
 4. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w  Białymstoku może czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.
 5. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Białymstoku w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.
 6. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w  siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 7. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.
 8. Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi należy stosować się do zakazów wynikających z Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
 9. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy, wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z łodzi 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 10. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 11. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Białymstoku. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.
 12. Na stronie internetowej wody.gov.pl.  znajduje się druk rejestru połowy ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31.01. w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.
 13. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Białymstoku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.
 14. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  1740 ze zm.).
 16. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
 17. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 18. Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
 19. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

  Regulamin amatorskiego połowu ryb
  Lista obwodów udostępnionych do amatorskiego połowu ryb
  Rejestr połowu ryb

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z  art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
 • Kontakt z  Inspektorem ochrony danych w  PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie), z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny inspektor ochrony danych w Białymstoku”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.
 • W związku z  przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do  cofnięcia zgody w  dowolnym momencie (podstawa prawna: art.  13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2

  2. prawo dostępu do  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia)
  3. prawo do  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub  niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia)
  4.prawo do  usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia)
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i  jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w  pkt  3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.