Jaz na rzece Szkwa w miejscowości Sul, został odbudowany. Budowla o świetle  3 x 2,5 m i wysokość piętrzenia 1,4 m, służy do retencjonowania wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do ochrony terenów przyległych do rzeki przed skutkami suszy oraz poprawi warunki hydrauliczno- glebowe, siedliskowe i mikroklimatyczne.W ramach przedsięwzięcia wykonano również przepławkę w celu zachowania  ciągłości morfologicznej cieku.

sul1

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 - poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez: zwiększenie retencji korytowej przez zatrzymanie wody w korycie cieku, zwiększenie retencji glebowej umożliwiającej dodatkowe zatrzymanie wody w profilu glebowym,  spowolnienie (hamowanie) odpływu wody ograniczając obniżanie wód gruntowych.

- zachowania ciągłości morfologicznej cieku oraz zapewnienia migracji organizmów wodnych; 

- poprawy warunków na użytkach rolnych takich jak zwiększenie produkcyjności gleb poprzez  poprawę stosunków wodno – powietrznych.

- poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń takich jak susza.

Całkowity koszt prac 2 042 619,15 zł

Wykonawcą robót była firma HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna. 

sul2

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.