Zakończyły się prace przy odbudowie jazu na rzece Rozoga w miejscowości Wykrot, gm. Myszyniec, pow. Ostrołęcki, o świetle  2x3 m, który służy do retencjonowania wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do ochrony terenów przyległych do rzeki przed skutkami suszy oraz poprawi warunki hydrauliczno - glebowe, siedliskowe i mikroklimatyczne.

Jaz w

W ramach przedsięwzięcia wykonano również przepławkę dla ryb w celu zachowania ciągłości morfologicznej cieku. Realizacja projektu przyczyni się do:

 - poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez: zwiększenie retencji korytowej przez zatrzymanie wody w korycie cieku, zwiększenie retencji glebowej umożliwiającej dodatkowe zatrzymanie wody w profilu glebowym, spowolnienie (hamowanie) odpływu wody ograniczając obniżanie wód gruntowych;

- zachowania ciągłości morfologicznej cieku oraz zapewnienia migracji organizmów wodnych; 

- poprawy warunków na użytkach rolnych takich jak zwiększenie produkcyjności gleb poprzez poprawę stosunków wodno – powietrznych;

- poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń takich jak susza

jaz wykro

Koszt inwestycji to 1 887 161,50  zł

Dokumentacja projektowa została opracowana przez: Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7,  61-770 Poznań.
Wykonawcą robót był: ROBOTY ZIEMNE Robert Witkoś, ul. Szkolna 1, 07- 420 Kadzidło.
Nadzór inwestorski sprawował: Zakład Produkcyjno - Usługowy „KOST“ Zbigniew Kocańda, ul. Sadowa 5,  07- 410 Ostrołęka.

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik Wód Polskich w Białymstoku.