Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Olsztynie informuje o rozpoczęciu mechanicznego koszenia dna rzeki Łyny w km od 232+490 do 241+559, tj. od miejscowości Bartąg (gmina Stawiguda) do miasta Olsztyn. Następnie koszony będzie odcinek od miejscowości Kurki do miejscowości Ząbie, gmina Olsztynek. W trakcie koszenia mogą wystąpić utrudnienia dla wędkarzy oraz osób płynących kajakami.

Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W kilku miejscach w poprzek koryta cieku zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie przetamowanie znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ulicy Niepodległości w Olsztynie. Niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta.

Skoszona roślinność zostanie w miejscu przetamowania wybrana na brzeg i składowana przez kilka dni w celu odsączenia, a następnie wywiezienia. Prace potrwają do 19 sierpnia, a ich koszt to blisko 200 tysięcy.

Szczegółowych informacji na temat bieżących utrudnień dla kajakarzy udziela Nadzór Wodny w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 tel. 89 521 71 17  lub 89 521 71 15. 

Wody Polskie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców regularnie prowadzą prace konserwacyjne na rzece Łynie. Koszenie ma na celu zapewnienie swobodnego spływu wody oraz zapewnienie naturalnego odpływu wód z lokalnych rowów melioracyjnych, znajdujących się na gruntach przyległych do cieków. Jeśli przepływ wód jest zatrzymany przez rośliny, może dochodzić do podtopień. W Olsztynie jest to tym bardziej istotne, gdyż poziom wody w Łynie, po opadach,  gwałtownie się podnosi, przez co powstaje zagrożenie zalania budynków i gruntów m.in. w Bartągu, Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pozortach, czy nowopowstałej trasy rowerowej (Łynostrady) od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima w Olsztynie. Utrzymanie należytego stanu technicznego wód jest ustawowym obowiązkiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

łódź kosząca