31 maja w Białymstoku odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

 DJI 0053

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawierają zestawy działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.

- Region wodny Narwi to region o małych przekształceniach sieci rzecznej głównie wynikającej z rozwoju rolnictwa . Znaczna część regionu objęta jest Europejską siecią  ekologiczną  Natura 2000. W granicach Regionu Wodnego Narwi znajdują się bardzo istotne obszary wodno-błotne o znaczeniu międzynarodowym jest nimi Biebrzański Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy - obszary objęte Konwencją Ramsarską. Poza tym w granicach Regionu Wodnego Narwi znajduje się część kompleksu leśnego Puszczy Białowieskiej z Białowieskim Parkiem Narodowym, część Puszczy Augustowskiej oraz Puszcza Knyszyńska. Atrakcyjność turystyczna regionu i jej rozwój mogą w stanowić zagrożenie, szczególnie dla zachowania cennych wodozależnych siedlisk przyrodniczych. Podobnie jak zanieczyszczenia obszarowe, w tym spowodowane rozwojem  rolnictwa, które stanowi ważną część gospodarczą regionu i ma istotny wpływ na stan wód regionu. Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych nad projektem II aktualizacji planów gospodarowania wodami obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi. Uczestnictwo społeczeństwa w konsultacjach jest dla nas nieocenioną wartością dodaną – mówi Marek Jadeszko, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Stan wód na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi

Omawiane na spotkaniu w Białymstoku zagadnienia dotyczyły obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi, który po raz pierwszy pojawia się w planach gospodarowania wodami. Dokonane zmiany obszarów dorzeczy wprowadziły wydzielenie z regionu wodnego Środkowej Wisły dwóch dodatkowych regionów wodnych: Bugu i Narwi.

Jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych, to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami. Dla regionu wodnego Narwi analizom poddane zostały jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych, jeziornych, zbiornikowych i podziemnych. 58% występujących tutaj jcwp stanowią wody rzeczne, 41% jeziorne oraz jedna jcwp zbiornikowa.

Kluczowe problemy występujące w tym regionie wodnym to przede wszystkim zanieczyszczenia obszarowe oraz zrzuty ścieków przemysłowych, w których notowane są znaczne przekroczenia substancji szczególnie szkodliwych. Region wodny Narwi to także obszar o dużym udziale gruntów ornych i intensywnym rolnictwie co powoduje przekroczenia wartości granicznych środowiskowych norm jakości substancji powszechnie stosowanych: nawozów i środków ochrony roślin. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obszar dorzecza Wisły stanowi miejsce występowania wszystkich gatunków ryb, w tym gatunków dwuśrodowiskowych notowanych w Polsce.

 

Działania na rzecz poprawy stanu wód i osiągnięcia celów środowiskowych na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi

Wykonane badania i analizy w ramach IIaPGW pozwoliły opracować zestawy działań naprawczych, mających na celu złagodzenie skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne.  IIaPGW łącznie dla regionu wodnego Narwi wskazuje konieczność realizacji ok. 2 tys. działań naprawczych, o koszcie ponad 739 205 tys. zł, w tym zdecydowana większość kosztów dotyczy działań dotyczących jcwp rzecznych (98%). Zestawy działań zaproponowano dla 303 jednolitych części wód (76% wszystkich jcw w regionie wodnym), w tym 67% to działania dotyczące wód rzecznych, 25% jeziornych. W przypadku wód podziemnych nie zidentyfikowano konieczności projektowania dodatkowych działań, obowiązują dla nich działania z katalogu działań krajowych. Wszystkie zaplanowane działania powinny zostać zrealizowane w okresie do 2027 roku.

Jeśli chodzi o działania naprawcze dla wód rzecznych to dotyczą one poprawy warunków obszarów chronionych (ok. 40% wszystkich działań dla rzek w tym regionie wodnym) oraz działań związanych z zapewnieniem ciągłości biologicznej rzek i potoków (ok. 10%). W przypadku wód jeziornych główne działania ukierunkowane są na ograniczanie presji skumulowanych, które stanowią ponad 58% wszystkich zaplanowanych działań dla tych rodzajów wód.  

 

Nie bądź obojętny! Zabierz głos w sprawie wody

W półrocznych konsultacjach społecznych projektów IIaPGW, trwających od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku, ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury i realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Oznacza to, że każdy ma możliwość zabrania głosu, a tym samym może mieć wpływ na to, w jaki sposób osiągany będzie, a następnie utrzymywany dobry stan wód. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych oraz procedury legislacyjnej, plany gospodarowania wodami zostaną przyjęte w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Informacje o tym, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych projektów IIaPGW dla 9 obszarów dorzeczy w Polsce dostępne są na stronie: Konsultacje społeczne projektów IIaPGW | aPGW