Trwają konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Kolejnym miejscem spotkania był Białystok. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zarządza aż 3 regionami wodnymi: Narwi, Niemna oraz Łyny i Węgorapy. 7 kwietnia w stolicy woj. podlaskiego omawiano plan działań minimalizujących ryzyko powodziowe dla regionu wodnego Narwi (dorzecze Wisły) i Niemna (dorzecze Niemna). Dla RW Narwi zaproponowano 9 działań: 6 technicznych i 3 nietechniczne. Dla leżącego w północno-wschodniej części województwa fragmentu dorzecza Niemna, rekomendowane są 2 działania nietechniczne.

 

Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury podkreśliła kluczowe znaczenie konsultacji społecznych dla całego procesu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. i potrwają do 22 czerwca br. Spotkania konsultacyjne aPZRP odbędą się w 28 miastach w całej Polsce. Ze względu na pandemię odbywają się w trybie online. Dotyczyło to także spotkania w Białymstoku. Projekty aktualizowanych planów uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Każdy może zgłosić uwagi np. za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie www.stoppowodzi.pl

Wyprzedzić powódź

W regionie wodnym Narwi dominują warunki hydrologiczne typowe dla rzek nizinnych.
Charakterystyczne są u nas wezbrania wiosenne, wynikające z topniejącego śniegu oraz stosunkowo wyrównane odpływy letnie. Sporadycznie pojawiają się zagrożenia związane z gwałtownymi, nawalnymi deszczami w miesiącach letnich. Zagrożenie pogłębia betonoza. To określenie dobrze oddaje istotę sprawy – chodzi o przybierające ogromne rozmiary betonowanie miast i miasteczek. Wszystko to powoduje, że chociaż wielkie powodzie o zasięgu ponadregionalnym nas omijają, to zagrożenie powodziowe wciąż trzeba brać pod uwagę. W Wodach Polskich zawsze pamiętamy, że powódź, niezależnie od skali, to przede wszystkim dramaty konkretnych ludzi. To właśnie z myślą o tych mikrospołecznościach planujemy działania w aktualizowanych obecnie planach zarządzania ryzykiem powodziowym – powiedział Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Obwałowania i remonty

Planowane w projekcie aPZRP działania dla regionu wodnego Narwi w obszarze działania RZGW Białystok skoncentrowano przede wszystkim wokół obszaru problemowego Narew-Ostrołęka. Zaplanowano m.in. odbudowę lewostronnego i prawostronnego obwałowania Narwi w Ostrołęce wraz ze związanymi z nimi urządzeniami oraz budowę wału przeciwpowodziowego od strony Osiedla Leśne w tym samym mieście. Działania te pochłoną ponad 66,6 mln zł. Innym działaniem jest odbudowa i rewaloryzacja na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu (25 mln zł). Po raz pierwszy opracowano PZRP dla niewielkiego fragmentu (niespełna 1% powierzchni kraju) dorzecza Niemna, znajdującego się na terenie Polski. Przewidziano dla tego obszaru dwa działania nietechniczne: analizę możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na terenie zlewni Czarnej Hańczy i jej dopływu Marychy oraz organizację akcji edukacyjnych w zakresie zagrożenia powodziowego i zarządzania ryzykiem powodziowym dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w dorzeczu Niemna.

 

Ponad 1100 działań w całym kraju

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Konsultacje społeczne aPZRP odbyły się dotąd w 12 miastach. Następna debata już 8 kwietnia w Olsztynie, a potem od 13 do 15 kwietnia we Włocławku, Warszawie i Radomiu. Informacje o konsultacjach aPZRP oraz projekty konsultowanych dokumentów są publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl.