REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU 2024

 

 1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich działają w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku).
 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem, zamieszczonym na stronie bialystok.wody.gov.pl w zakładce Łowiska RZGW, pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH W 2024 R. PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, stanowiącym Załącznik A do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego w 2024 roku w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), a w przypadku młodzieży do lat 18 dla potwierdzenia zastosowanej ulgi aktualną legitymację szkolną. Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Białymstoku na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Białymstoku.
 4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają również osoby, które posiadają przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 5. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego w 2024 roku w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument stwierdzający dokonanie opłaty za połów.
 6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1373) z następującymi wyjątkami: na rzece Łojewek, rzece Skroda i rzece Jarka z dopływami amatorski połów ryb dozwolony jest tylko przy użyciu przynęt sztucznych.
 7. W obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.
 8. Dyrektor RZGW w Białymstoku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska:
  szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
  węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);
  miętus – 10 szt.;
  okoń – 15 szt.;
  pstrąg potokowy – 1 szt.;
  brzana – 1 szt.;
  jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);
  lin – 4 szt.
 9. Dyrektor RZGW w Białymstoku dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
 10. Zabroniony jest amatorski połów ryb w rezerwacie „Mazury” w obwodzie rybackim jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1.
 11. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Białymstoku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego i zmniejszenia limitu połowu ryb, a także będzie mógł wprowadzać górne wymiary gospodarcze.
 12. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Białymstoku może czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.
 13. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Białymstoku w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.
 14. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 15. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.
 16. Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi należy stosować się do zakazów wynikających z Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
 17. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy, wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z łodzi 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 18. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 19. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Białymstoku.
 20. Na stronie internetowej wody.gov.pl znajduje się druk rejestru połowy ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31.01 w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.
 21. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Białymstoku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty
 22. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2022 poz. 883 t.j.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1373), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 t.j.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.).
 24. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
 25. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 26. Zezwolenie roczne jest ważne od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
 27. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z  klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb 2024

Lista obwodów udostępnionych do amatorskiego połowu ryb 2024

Rejestr połowu ryb

Wzór zezwolenia okresowego

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie), z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny inspektor ochrony danych w Białymstoku”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 • prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.