Obraz1

 

BUDOWA STOPNIA WODNEGO W PISZU NA RZECE PISIE WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM W RAMACH BUDOWY DROGI WODNEJ PISZ -WARSZAWA

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym w ramach Budowy drogi wodnej Pisz -Warszawa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  431 207,25 zł

Całkowita wartość zadania: 99 700 000,00 zł

Opis zadania:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie miejsko-wiejskiej Pisz.

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane związane z budową stopnia wodnego na rzece Pisie oraz zaplecza technicznego umożliwiającego utrzymanie budowli stopnia wodnego i drogi wodnej w sprawności technicznej.

Budowle stopnia wodnego:

 1. jaz (klasa budowli IV, czteroprzęsłowy powłokowy)
 2. przepławka dla ryb,
 3. śluza żeglugowa (klasa budowli IV),
 4. elektrownia wodna MEW.

Budowa stopnia wodnego pozwoli na ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Roś i alimentowanie stanów i przepływów wody w rzece Pisie w okresie niżówek letnich na potrzeby żeglugi.

Zakres przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje: 

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pt.: Budowa Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym.

 

    Obraz1                                            

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I REMONT JAZU NA STOPNIU WODNYM AUGUSTÓW W KM: 32+500 KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO.

Informacja o finansowaniu:

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji:

finansowanie ze środków budżetu państwa w ramach umowy dotacji MI/DGWIŻŚ/2023/07/01/WF z 14 lipca 2023r.

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km: 32+500 Kanału Augustowskiego.

Wartość finasowania:  5 188 823,14 zł

Całkowita wartość zadania: 5 374 419,07 zł.

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację zadania, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane polegające na: wymianie mechanizmów zamknięć głównych jazu oraz zasuw na nowe, naprawie konstrukcji jazu i elementów betonowych jazu, rozbiórce istniejących i budowie nowych schodów skarpowych, odbudowie pomostu roboczego, rozbiórce ubezpieczeń skarp wraz z oczepami ścianki szczelnej, odbudowie oczepu ścianki szczelnej, wykonaniu drenażu pod płytami, budowie nowych ubezpieczeń skarp z płyt betonowych.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane (ulepszeniowe) polegające, w szczególności na:

 1. wymianie mechanizmów zamknięć głównych jazu oraz zasuw na nowe,
 2. naprawie konstrukcji jazu i elementów betonowych jazu,
 3. rozbiórce istniejących i budowie nowych schodów skarpowych,
 4. odbudowie pomostu roboczego,
 5. rozbiórce ubezpieczeń skarp wraz z oczepami ścianki szczelnej,
 6. odbudowie oczepu ścianki szczelnej,
 7. wykonaniu drenażu pod płytami,
 8. budowie nowych ubezpieczeń skarp z płyt betonowych.

Zakres zadania w ramach dotacji obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt inwestycji:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego części miasta Augustów,
 • poprawa stanu technicznego budowli, umożliwiającego jego dalszą bezpieczną eksploatację,
 • utrzymanie poziomu wód umożliwiającego żeglugę po Kanale Augustowskim,
 • retencja wód w jeziorze Necko, która przyczynia się do przeciwdziałania skutkom suszy.

 

 Obraz1                                               

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA PORTU ZLOKALIZOWANEGO NA LEWYM BRZEGU RZEKI NAREW W KM 146+600 (OBRĘB OSTROŁĘKA) W RAMACH BUDOWY DROGI WODNEJ PISZ - WARSZAWA

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Kompleksowa przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) w ramach Budowy drogi wodnej Pisz - Warszawa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  319 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 62 854 470,72 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w Ostrołęce, powiat m. Ostrołęka, województwo mazowieckie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • Rozbudowa istniejącego portu wraz z remontem, przebudową i adaptacją obiektów istniejących.
 • Wybudowanie na terenie należącym do PGW WP nowego budynku, w którym zlokalizowany będzie Kapitanat, siedziba ZZ w Ostrołęce i NW w Ostrołęce. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w porcie.

Zakres przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje: aktualizację dokumentacji projektowej - projektów budowlanych branży architektonicznej i hydrotechnicznej  do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów.

Efekt inwestycji:

 • zapobieganie dalszemu niszczeniu portu,
 • poprawa walorów turystycznych Ostrołęki i miejscowości leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew,
 • dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów oraz przepisów prawnych,
 • intensywne wykorzystanie portu przez PGW WP oraz jednostki podmiotów prywatnych i służb mundurowych,
 • możliwość wykorzystania przez jednostki pływające różnego typu,
 • zapewnienie zaplecza sanitarno-usługowego dla portu oraz miejsce na siedzibę Nadzoru Wodnego i Zarządu Zlewni.

 

Obraz1

ZAKUP: MOTOROWA ŁÓDŹ ROBOCZA DO ZNAKOWANIA DROGI WODNEJ NA RZECE NAREW RZGW BIAŁYSTOK

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji 
nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Zakup: motorowa łódź robocza do znakowania drogi wodnej na rzece Narew RZGW Białystok

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  399 900,00 zł

Całkowita wartość zadania: 399 900,00 zł

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje zakup specjalistycznej  łodzi roboczej dla zapewnienia skutecznego utrzymania szlaku żeglownego
w tym: opieki inspekcyjnej, nadzoru nawigacyjnego oraz szybkiej reakcji na zdarzenia nadzwyczajne jak: powódź, zanieczyszczenie, czy wypadek na szlaku.

Zakres przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje: 

Zakup motorowej łodzi roboczej wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym, silnikiem  zaburtowym i przyczepą podłodziową.

Efekt inwestycji:

Należyte i skuteczne wykonywania obowiązków określonych w  art. 226 ust. 1, art. 227 ust. 1, ust. 2 pkt. 4  i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 2233 ze zmianami) w tym:

 • Utrzymanie publicznych śródlądowych powierzchniowych dróg wodnych,
 • Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,
 • Zapewnienie warunków eksploatacyjnych wód śródlądowych,
 • Umożliwienie corocznego znakowania odcinka Narwi, który wymaga opieki inspekcyjnej, nadzoru nawigacyjnego oraz szybkiej reakcji na zdarzenia nadzwyczajne,
 • Możliwość bieżącej kontroli i drobnych regulacji boi/spławów wyznaczających szlak.