1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 działają w ramach gospodarki wędkarsko - rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwany dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku).

 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Narew Nr 5 prowadzona jest na wodach rzeki Narew, na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Biebrza i Pisa.

 3. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Pisa nr 1 prowadzona jest na wodach rzeki Pisa na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. 

 4. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim rzeki Pisa Nr 2 prowadzona jest na wodach rzeki Pisa na odcinku od ujścia rzeki Wincenta do jej ujścia do rzeki Narew, rzeki Wincenta, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 5. Gospodarka wędkarsko - rybacka w obwodzie rybackim jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 prowadzona jest na wodach jeziora Silec (Sileckie) wraz z dopływami oraz z wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka - Srokowo.

 6. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), a w przypadku młodzieży do lat 18 dla potwierdzenia zastosowanej ulgi aktualną legitymację szkolną. Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Białymstoku na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

 7. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które ze strony www.bialystok.wody.gov.pl. pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 8. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003) z następującymi wyjątkami: na rzece Łojewek z dopływami i rzece Skroda z dopływami amatorski połów ryb dozwolony jest tylko przy użyciu przynęt sztucznych.

 9. W obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

 10. Dyrektor RZGW w Białymstoku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska:
 • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
 • węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);
 • miętus – 10 szt.;
 • okoń – 15 szt.;
 • pstrąg potokowy – 1 szt.;
 • brzana – 1 szt.;
 • jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);
 • lin – 4 szt.

 1. Dyrektor RZGW w Białymstoku dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

 2. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Białymstoku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego i zmniejszenia limitu połowu ryb, a także będzie mógł wprowadzać górne wymiary gospodarcze.

 3. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Białymstoku może czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

 4. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Białymstoku w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

 5. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 6. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

 7. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.

 8. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy, wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z łodzi 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 9. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 10. Na stronie internetowej bialystok.wody.gov.pl w zakładce Regulamin amatorskiego połowu ryb znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31.01 w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.

 11. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Białymstoku.

 12. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Białymstoku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

 13. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 55), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 1045 ze zm.).

 15. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb obwodach rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2 i jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

 16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

 17. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2 i jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

W załączeniu:

Rejestr połowu ryb - do pobrania

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z  art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
 • Kontakt z  Inspektorem ochrony danych w  PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie), z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny inspektor ochrony danych w Białymstoku”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.
 • W związku z  przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1. prawo do  cofnięcia zgody w  dowolnym momencie (podstawa prawna: art.  13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
2. prawo dostępu do  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
3. prawo do  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub  niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
4. prawo do  usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i  jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w  pkt  3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.